Zelfwerkzaamheid 

- versie 25 juni 2022 -

Zelfwerkzaamheid is de mogelijkheid om een vergoeding terug te verdienen door werkzaamheden te verrichten voor de vereniging. We hebben geen personeel in dienst om bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Om de lasten onder de leden beter te verdelen is in het verleden door de Algemene Ledenvergadering besloten dat elk senior lid naast de contributie een extra bedrag van € 50.= dient te betalen, dan wel hiervoor werkzaamheden verricht in het kader van deze zelfwerkzaamheid.

Besloten is dat met 7 uur vrijwilligerswerk voor svGIETHOORNse het volledige bedrag van € 50.= " terugverdiend" kan worden.

Zelfwerkzaamheid is mogelijk voor elk senior lid dat bij het begin van het boekjaar (1juli) 18 jaar of ouder is. Indien men aan het einde van een seizoen, dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni, deze 7 uren niet heeft gehaald dan zal een bedrag van € 50.= of een deel daarvan alsnog worden geïncasseerd door de penningmeester.

Voor ouders of verzorgers van minderjarige leden bestaat eveneens de mogelijkheid om met deze zelfwerkzaamheid een bijdrage te leveren aan het verenigingswerk. In dat geval komt de tegemoetkoming tot uitdrukking in een korting op de contributie.

Werkwijze.

Bij aanmelding als lid moet worden aangegeven of gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om deel te nemen aan deze zelfwerkzaamheid. Bij wijziging is het de bedoeling dat een nieuw formulier wordt ingevuld.

De verrichte werkzaamheden worden door het lid of zijn/haar ouder/verzorger ingevuld op een formulier, downloaden via één van onderstaande links:

zelfwerkzaamheidskaart

of

http://www.svgse.nl/formulier/zelfwerkzaamheid

Aan het eind van het seizoen, uiterlijk 30 juni wordt dit formulier/de kaart ingeleverd bij de betreffende afdeling. Aan de hand van het ingevulde formulier zal de penningmeester het restant van de nog te betalen contributie bepalen en innen. Een niet ingeleverde kaart betekent dat geen zelfwerkzaamheid is verricht en dat het volledige bedrag voor de verenigingsbijdrage van € 50.= in rekening wordt gebracht,

Voor alle werkzaamheden geldt dat je zelf initiatief moet nemen om je uren vol te maken, 7 uurtjes vrijwilligerswerk voor je club zijn zo gemaakt en je krijgt er nog wat voor terug ook.

Een beknopte lijst van zelfwerkzaamheden en meer informatie vind je op de site www.svgiethoornse.nl bij de verschillende afdelingen.

We willen op deze plaats vooral ook wijzen op het belang van de bardiensten in de kantine. De kantine is een belangrijke bron van inkomsten voor onze vereniging en een goede personele bezetting is zeer belangrijk.

Inlichtingen bij de leiding van de afdelingen of bij het dagelijks bestuur.