Zaaknummer: 25778
Repertoriumnummer:


STATUTENWIJZIGING SPORTVERENIGING GIETHOORN


Op vijf en twintig februari tweeduizend acht (25-02-2008) verscheen voor mij, mr.
Peter Frederik Veltman, notaris (hierna te noemen: notaris), als vaste waarnemer van
mr. Joost Willem Landman, notaris te Steenwijkerland:
de heer Hugo Emile Robert de Dreu, geboren te Amsterdam op vierentwintig
december negentienhonderd negenendertig (24-12-1939) (Nederlands rijbewijs
nummer: 3171177303), wonende te 8355 BX Giethoorn, Binnenpad 147, gehuwd;
handelend als gemachtigde van de algemene vergadering van de vereniging:
Sportvereniging "Giethoorn", gevestigd te Giethoorn, feitelijk gevestigd te 8355 BL
Giethoorn, Kerkweg 36 B, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 05027854.
De verschenen persoon verklaarde:
GOEDKEURING STATUTENWIJZIGING
De voor de statutenwijziging op grond van artikel 23 lid 2 van de statuten vereiste
goedkeuring van twee/derde van de uitgebrachte stemmen is verleend, zoals blijkt
uit een aan deze akte gehecht stuk.
De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van het besluit tot
statutenwijziging dat de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden als
volgt:
DE VERENIGING
Ontstaan
De vereniging is als rechtspersoon opgericht op vijftien juni negentienhonderd
dertig (15-06-1930).
Vaststelling statuten
Overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering, gelden met onmiddellijke
ingang voor de vereniging de volgende:
STATUTEN
Artikel 1 – Naam en zetel
1. Naam
De vereniging draagt de naam: "Sportvereniging Giethoorn Samen Een", verkort
aangeduid met "sv Giethoorn se".
2. Plaats van vestiging
Zij is gevestigd te Giethoorn in de gemeente Steenwijkerland.
3. Historie
De vereniging is een voortzetting van de verenigingen "Sportvereniging
Giethoorn", opgericht op vijftien juni negentienhonderd dertig (15-06-1930) en
"Sportvereniging Samen Een", opgericht op acht oktober negentienhonderd
negen en veertig (08-10-1949), die per een juli tweeduizend zeven (01-07-
2007) tot een fusie hebben besloten. De vereniging wordt geacht voor
onbepaalde tijd te zijn aangegaan.
Artikel 2 - Inrichting
1. Organen van de vereniging zijn het algemeen bestuur, de algemene
ledenvergadering, de afdelingen, de afdelingsbesturen, de afdelings-
ledenvergaderingen, alsmede de personen en commissies die krachtens de
statuten door de algemene vergadering belast zijn met een nader omschreven
taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid
is toegekend.
2. De organen van de vereniging, als bedoeld in lid 1, bezitten geen
rechtspersoonlijkheid.
Artikel 3 - Afdelingen
1. De vereniging telt tenminste zoveel afdelingen als er takken van sport binnen
de vereniging worden beoefend, blijkens algemeen huishoudelijk reglement.
2. De in lid 1 genoemde afdelingen kunnen slechts worden opgericht en
opgeheven door de algemene vergadering.
3. De organisatie van de hier bedoelde afdelingen wordt nader in het algemeen
huishoudelijk reglement geregeld.
Artikel 4 - Doel
1. Doel
De vereniging heeft ten doel: het doen beoefenen en bevorderen van de
amateursport in de ruimste zin des woords.
2. Middelen
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van diverse takken van sport;
b. het vormen van een band tussen de leden;
c. het organiseren en deelnemen aan wedstrijden;
d. het treffen van voorzieningen ten behoeve van de recreatiesport;
e. alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste
staan;
f. al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in de hierna aan te duiden
huishoudelijke reglementen.
Artikel 5 - Huishoudelijke reglementen
1. Het door de algemene vergadering vast te stellen algemeen huishoudelijk
reglement regelt nader de interne gang van zaken der vereniging.
2. De door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijke reglementen
regelen de interne zaken van de betreffende afdelingen.
3. Andere reglementen, bijzondere onderwerpen betreffende, kunnen worden
vastgesteld eveneens door de algemene vergadering.
4. Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die
geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
Artikel 6 - Lidmaatschap
1. Lid van de vereniging kunnen zijn: natuurlijke personen, die het doel en de
statuten van de vereniging onderschrijven en daadwerkelijk willen meewerken
aan de verenigingsactiviteiten.
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.
De vereniging kent:
a. senioren;
b. jeugdleden;
c. juniorleden;
d. algemene leden;
e. ereleden;
f. leden van verdienste;
2. Seniorleden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die op de eerste
juli van het verenigingsjaar de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en binnen
de vereniging tenminste een tak van sport beoefenen.
3. Jeugdleden kunnen zijn zij, die op de eerste juli van het verenigingsjaar zestien,
maar nog geen achttien jaar zijn.
4. Juniorleden kunnen zijn zij die op de eerste juli van het verenigingsjaar nog
geen zestien jaar zijn.
5. Algemene leden kunnen zijn zij, die geen tak van sport binnen de vereniging
beoefenen.
6. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging
onderscheiden hebben, leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de
vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die tot erelid dan wel lid
van verdienste zijn benoemd bij besluit van de algemene leden vergadering. Dit
besluit moet genomen zijn met een meerderheid van tenminste tweederde van
de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden en leden van verdienste hebben
dezelfde rechten en plichten als in de wet en deze statuten aan senior leden
zijn toegekend, met inachtneming van artikel 12 lid 3 dezer statuten.
7. De in lid 1 sub a en b genoemde categorieën moeten door de afdelingsbesturen
worden onderverdeeld in leden met en zonder zelfwerkzaamheid. De in lid 1 sub
c genoemde categorie leden kunnen door de afdelingsbesturen worden
aangezocht voor zelfwerkzaamheid, waaronder wordt verstaan het verrichten
van werkzaamheden ten behoeve van de vereniging.
8. a. Senior-, jeugd- en juniorleden zijn lid van een sportafdeling van de
vereniging en tegelijkertijd verplicht lid te worden van de landelijke en/of
regionale sportorganisatie van die sport waarvoor men zich heeft
aangemeld.
b. Die leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de statuten en
reglementen van de in lid 1 genoemde sportorganisaties.
9. De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en
adressen van alle leden zijn opgenomen.
Artikel 7 - Aanmelding en Toelating
1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij het
secretariaat van de betreffende afdeling van een ingevuld en ondertekend
aanmeldingsformulier. Leden die geen tak van sport beoefenen dienen zich aan
te melden bij het secretariaat van de vereniging. Betreft het een aanmelding
van een minderjarige dan moet het formulier mede zijn ondertekend door de
wettelijke vertegenwoordiger van deze minderjarige of de persoon die als diens
verzorger optreedt.
2. Het afdelingsbestuur beslist omtrent de toelating van senior-, jeugd- en
juniorleden. Het algemeen bestuur beslist omtrent toelating van algemene
leden.
3. Bij niet toelating door het afdelingsbestuur tot senior-, jeugd-, of juniorlid
geeft dit bestuur dat schriftelijk met motivering te kennen aan het aspirant lid.
De eerstvolgende afdelingsledenvergadering kan alsnog tot toelating besluiten
echter slechts met meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte
geldige stemmen. Bij niet toelating door het algemeen bestuur tot algemeen lid
geeft dit bestuur dat schriftelijk met motivering te kennen aan het aspirant lid.
De eerstvolgende algemene ledenvergadering kan alsnog tot toelating besluiten,
echter slechts met meerderheid van tenminste tweederde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
4. Zij die door het bestuur van een onder artikel 6 lid 8 dezer statuten bedoelde
sportorganisatie als lid zijn geschorst kunnen geen lid van de vereniging
worden.
Artikel 8 - Donateurs
1. De vereniging kent naast leden ook donateurs.
2. Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen die door het algemeen bestuur als
donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten jaarlijks
een door het algemeen bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij
of krachtens de statuten (bijvoorbeeld in het huishoudelijk reglement) zijn
toegekend of opgelegd.
4. De rechten en verplichtingen van de donateur kunnen te allen tijde door de
vereniging of de donateur door opzegging worden beëindigd, met dien
verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het
lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
5. Opzegging door de vereniging geschiedt door het algemeen bestuur.
6. De secretaris houdt een register bij waarin de namen en adressen van de
donateurs zijn vermeld.
7. Donateurs zijn gebonden aan de statuten en aan de besluiten van het bestuur
en de algemene vergadering. Zij hebben alleen toegang tot de algemene
vergadering als die vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht.
Artikel 9 – Einde van het lidmaatschap
1. Einde
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
a. het overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid aan het algemeen secretariaat of
aan het secretariaat van de betreffende afdeling;
c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan
gedaan worden wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die
door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer het lid zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer het lid zijn
lidmaatschap verliest van of wordt geschorst door de in artikel artikel 6 lid
8 bedoelde sportorganisatie, alsook wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door royement; deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene leden vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste
tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt of
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het
einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van
vier weken.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het algemeen bestuur.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgend op de datum
waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit,
waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te
zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op
grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voort duren, staat de betrokkenen binnen een maand na
de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de algemene
vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met
opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst.
7. Van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap wordt de betrokkene ten
spoedigste met opgave van redenen in kennis gesteld.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de
contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
9. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel eindigt het
lidmaatschap onmiddellijk.
10. Behalve ingeval van overlijden wordt een lid dat heeft opgezegd geacht nog lid
te zijn tot ten hoogste het eind van het verenigingsjaar volgend op dat waarin
is opgezegd, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten
opzichte van de vereniging, of zolang enige aangelegenheid waarbij hij
betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf
daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten
uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijnen in
beroep te gaan.
Artikel 10 - Schorsing
1. Leden die handelen in strijd met statuten en/of een huishoudelijk reglement van
de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene
vergadering, afdelingsledenvergadering of naar besluiten die het algemeen
bestuur dan wel een afdelingsbestuur krachtens de statuten of ingevolge
opdracht van de algemene vergadering genomen heeft, kunnen door het
algemeen bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken; bij een
schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene
vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.
2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun
schorsing en/of voorgestelde royering wordt behandeld, aan de beraadslagingen
daarover deel te nemen.
3. Schorsing door een in artikel artikel 6 lid 8 bedoelde sportorganisatie brengt
schorsing als lid van de desbetreffende afdeling met zich mee. Het algemeen
bestuur kan besluiten dat de schorsing voor de gehele vereniging geldt.
4. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is
gesteld, kan dat lid van dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene
vergadering en daar verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en het
beroep blijft het lid geschorst.
Artikel 11 - Geldmiddelen
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
- contributies;
- donaties;
- subsidies;
- sponsorgelden;
- verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking;
- inkomsten uit activiteiten van de vereniging en haar vermogen, en
- overige baten.
Artikel 12 – Contributie van de leden en andere verplichtingen
1. De senior-, jeugd- en juniorleden en algemene leden moeten (een) jaarlijkse
basis contributie(s) betalen die bij besluit van de algemene vergadering wordt
vastgesteld. De algemene vergadering kan bepalen, dat nieuw toegetreden
senior-, jeugd- of juniorleden een entreegeld moeten betalen. De algemene
vergadering kan voor de senior-, en jeugdleden zonder zelfwerkzaamheid een
toeslag op de basiscontributie vaststellen.
2. De afdelingsbesturen kunnen per categorie een hogere contributie vaststellen,
zulks met goedkeuring van het algemeen bestuur.
3. Ereleden en leden van verdienste en algemene leden zijn vrijgesteld van de
verplichting tot betaling van contributie.
4. Het algemeen bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld
te verlenen.
5. Naast de in lid 1 van dit artikelgenoemde contributie betalen senior-, jeugd-,
junior, ereleden en leden van verdienste een bedrag dat verwerkt kan worden in
de contributie bestemd voor afdracht door de vereniging voor de in artikel
artikel 6 lid 8 bedoelde sportorganisaties.
6. Alle leden zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de
organen,als bedoeld in artikel 2 lid1 en voor zover op het betreffende lid
van toepassing, na te leven;
b. de statuten en reglementen van de in artikel artikel 6 lid 8 bedoelde
sportorganisatie, de besluiten van de organen daarvan alsmede de door die
organisatie van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
c. de belangen van de vereniging, van de afdelingen der vereniging en van de desbetreffende sportorganisatie niet te schaden;
d. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke de
desbetreffende sportorganisatie mede in naam van de vereniging aangaat,
voor zover laatst bedoelde verplichtingen betrekking hebben op de leden
van de vereniging.
7. Eventuele andere verplichtingen voor de leden kunnen bij huishoudelijk
reglement worden vastgesteld.
Artikel 13 - Tuchtrechtspraak
1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten, in strijd met de
statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of
waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
b. Tevens zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de
wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten
van organen van de desbetreffende sportorganisatie, of waardoor de
belangen van die organisatie worden geschaad.
2. Voor zover deze bevoegdheid niet is opgedragen aan een afdelingsbestuur, is
het algemeen bestuur bevoegd om, ingeval van overtredingen als bedoeld in
lid1 onder a, alsmede ingeval van overtreding van de wedstrijdbepalingen, de
volgende straffen op te leggen:
a. berisping;
b. tuchtrechtelijke boetes.
3. a. Tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd tot de in een reglement
tuchtrechtspraak of ander reglement vastgestelde maxima.
b. Het reglement tuchtrechtspraak, als bedoeld in dit lid en in lid 4, wordt
indien en voor zover nodig vastgesteld door de algemene vergadering.
4. In geval van overtredingen als bedoeld in lid 1 onder b is het betrokken lid
onderworpen aan de bepalingen van het reglement tuchtrechtspraak van de
desbetreffende sportorganisatie; vastgesteld door de algemene vergadering van
die sportorganisatie.
Artikel 14 - Algemeen bestuur
1. Het algemeen bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste zeven
meerderjarige leden waaronder een voorzitter, een secretaris, en een
penningmeester, die tezamen met twee andere algemeen bestuursleden het
dagelijks bestuur vormen. Het aantal algemeen bestuursleden wordt vastgesteld
door de algemene ledenvergadering.
2. Echtgenoten kunnen niet gelijktijdig zitting hebben in hetzelfde bestuur. Het
vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op samenwonenden.
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger
aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
4. De leden van het dagelijks bestuur worden voor een zittingsperiode van drie
jaar gekozen uit de leden en benoemd door de algemene vergadering uit een
bindende voordracht van door het algemeen bestuur en/of leden gestelde
kandidaten. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden
ontnomen door een met tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige
stemmen genomen besluit van de algemene vergadering. Vindt geen
kandidaatstelling plaats of besluit de algemene vergadering overeenkomstig de
vorige zin om aan de kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan
is de algemene vergadering vrij in haar keus. Verkiesbaar tot algemeen
bestuurslid zijn alleen senior-, ereleden, leden van verdienste en algemene
leden. Niet verkiesbaar tot algemeen bestuurslid zijn zakelijk geïnteresseerden
en belanghebbenden bij de desbetreffende tak van sport, behoudens dispensatie
van de desbetreffende sportorganisatie.
5. Van elke afdeling die de vereniging telt maakt de voorzitter deel uit van het
algemeen bestuur, echter mag hij geen deel uit maken van het dagelijks
bestuur. Een afdelingsbestuur wordt door en uit de afdelingsleden gekozen op
een wijze die zoveel mogelijk aansluit bij het in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit
artikel bepaalde, voor een zittingsperiode van drie jaar.
6. De overige algemeen bestuursleden worden voor drie jaar benoemd door de
algemene vergadering; zij mogen geen zitting hebben in een afdelingsbestuur.
7. Aftreding vindt plaats volgens een door het algemeen bestuur op te maken
rooster. Aldus aftredende algemeen bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. De
in lid 5 bedoelde voorzitters algemeen bestuursleden treden af, zodra zij geen
voorzitter meer zijn van een afdelingsbestuur.
8. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging wordt voor zover nog nodig
nader in het algemeen huishoudelijk reglement geregeld.
9. De algemene vergadering kan een algemeen bestuurslid te allen tijde schorsen
of ontslag verlenen. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid van
tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist voor de in lid 4 en 6
bedoelde algemeen bestuursleden en drievierde voor de in lid 5 bedoelde
bestuursleden. Het algemeen bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het
algemeen bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen en wanneer het
lidmaatschap van de vereniging wordt beëindigd. Het hiervoor in dit lid
bepaalde is ook van toepassing op afdelingsledenvergaderingen en
afdelingsbestuursleden.
10. Bij een vacature in het dagelijks bestuur benoemt de eerstvolgende algemene
ledenvergadering een opvolger.
11. Indien in het algemeen bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de
overblijvende algemeen bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het
aantal zitting hebbende algemeen bestuursleden kleiner is dan het aantal
vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven algemeen bestuursleden
verplicht binnen een termijn van een maand na het ontstaan van de laatste
vacature een algemene vergadering bijeen te roepen dan wel een
afdelingsvergadering te doen bijeen roepen, in welke vergadering wordt
voorzien in de ontstane vacature.
12. Algemeen bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
13. Van het verhandelde in elke algemeen bestuursvergadering worden notulen
opgemaakt, die na te zijn vastgesteld door de voorzitter en secretaris worden
ondertekend.
Artikel 15 - taak en bevoegdheden van het algemeen bestuur
1. a. Het algemeen bestuur is belast met het besturen van de vereniging,
behoudens de beperkingen van deze statuten. De vereniging wordt in- en
buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan tweegezamenlijk
handelende dagelijksbestuursleden.
b. Aan afdelingsbesturen komt geen vertegenwoordigingbevoegdheid toe,
behalve bij aangelegenheden die uitsluitend de desbetreffende afdeling
aangaan binnen haar sportorganisatie.
2. Het algemeen bestuur is onder meer bevoegd tot:
a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en/of
geven van registergoederen;
b. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
3. Het algemeen bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering,
bevoegd tot:
a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen of bezwaren van
registergoederen;
b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerstelling voor een schuld van een derde verbindt;
c. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis het
bij algemeen huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven gaat;
d. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank)
krediet wordt verleend of een geldlening wordt verstrekt groter dan het bij
algemeen huishoudelijk reglement te bepalen bedrag;
e. het aangaan van dadingen;
f. het optreden in rechte waaronder begrepen het voeren van arbitraire
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire
maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel
kunnen lijden.
Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat
betreft de sub a en b bedoelde rechtshandelingen, door het bestuur tegen
derden danwel door derden tegen de vereniging wel een beroep gedaan worden,
terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering,
wat betreft sub c tot en met f bedoelde rechtshandelingen, geen beroep gedaan
kan worden tegen derden dan wel door derden tegen de vereniging.
4. Het algemeen bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen
de grens van zijn bevoegdheden één of meer van zijn leden schriftelijk
machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.
5. Het bestuur kan uit de senior-, jeugd-, ereleden, algemene leden en/of leden
van verdienste één of meer commissies instellen, waarvan de leden voor de
periode van één jaar worden benoemd door de algemene vergadering.
6. Over alles wat niet door de wet, statuten of een (huishoudelijk) reglement is
geregeld, beslist het algemeen bestuur.
Artikel 16 - Rekening en Verantwoording
1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het boekjaar en loopt van één juli tot en met
dertig juni.
2. Het algemeen bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Jaarlijks wordt uiterlijk in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar een
algemene ledenvergadering – de jaarvergadering- gehouden waarin het
algemeen bestuur zijn jaarverslag uitbrengt, onder overlegging van een balans
en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording doet over zijn in
het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag strekt het
algemeen bestuur tot decharge over het in het afgelopen verenigingsjaar
gevoerde beleid.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van
tenminste drie personen die geen deel uit mogen maken van het algemeen
bestuur of van een afdelingsbestuur. Deze kascommissie onderzoekt de rekening
en verantwoording van het algemeen bestuur en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing, vervanging en/of
aftreden van de kascommissie wordt nader geregeld in het algemeen
huishoudelijk reglement.
5. Het algemeen bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en
inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige
laten bijstaan.
7. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere kascommissie.
8. Het algemeen bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 2 en 3
tien jaar lang te bewaren.
9. De begroting voor het komende verenigingsjaar wordt opgesteld in een
gezamenlijke vergadering van het algemeen bestuur en de afdelingsbesturen te
houden voor dat komende verenigingsjaar.
Artikel 17 – Algemene Vergadering
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan het algemeen bestuur zijn opgedragen.
2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 16 lid 3 komt in ieder geval aan de
orde:
a. de notulen van de laatst gehouden algemene vergadering;
b. het jaarverslag van de algemeen secretaris en de andere commissies dan
die bedoeld in artikel 16 lid 4;
c. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 16 lid 3;
d. het verslag door de kascommissie als bedoeld in artikel16 lid 4;
e. de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
f. de vaststelling van de begroting van het komende verenigingsjaar met
daarin begrepen de vaststelling van de contributie(s), het eventuele
entreegeld en de toeslag voor de senior en jeugdleden zonder
zelfwerkzaamheid;
g. de verkiezing van bestuursleden;
h. de verkiezing van commissies;
i. Voor zover van toepassing: voorstellen van de zijde van het bestuur of
j. voorstellen ingediend door tenminste vijf leden.
3. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden
gehouden zo dikwijls het algemeen bestuur dit wenselijk acht of wanneer het
daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
4. Voorts is het algemeen bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende
van het aantal stemgerechtigde leden, of tenminste de helft van het aantal
stemgerechtigde leden van een afdeling (indien de helft niet meer uitmaakt dan
een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden der vereniging), verplicht tot
het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet meer
dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door
bijeenroeping overeenkomstig artikel 18.
Artikel 18 - bijeenroeping Algemene Vergadering
1. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het algemeen bestuur,
behoudens in het geval van artikel 17 lid 4. De bijeenroeping geschiedt
schriftelijk (door middel van het clubblad of afzonderlijke convocatie) aan de
adressen van alle leden, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de
vereniging gevestigd is veel gelezen blad, met inachtneming van een termijn
van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 23 en
24.
2. Bij de bijeenroeping worden te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd
het bepaalde in de artikelen 23 en 24.
Artikel 19 – Toegang en Stemrecht
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.
Behoudens het bepaalde in artikel 10 lid 2 en lid 4 hebben geschorste
leden/bestuursleden geen toegang tot de algemene ledenvergadering.
2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene
leden vergadering.
3. Ieder senior-,jeugd-, en erelid, algemeen lid als mede lid van verdienste van de
vereniging, dat niet is geschorst, heeft één stem, zulks met dien verstande dat
ieder persoon één stem heeft ongeacht het feit dat één persoon het
lidmaatschap van meerder afdelingen heeft in welk geval het lid tot meerdere
categorieën behoort.
4. Het uitbrengen van een stem bij volmacht is niet toegestaan.
Artikel 20 – Leiding van de vergadering; notulen
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging
of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan
treedt één der andere algemeen bestuursleden door het algemeen bestuur aan
te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de algemeen
secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen
gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en
ondertekend. Zij die de vergadering bijeen roepen kunnen een notarieel proces
verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van
het proces verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Artikel 21 – Besluitvorming
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door
de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld
oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van
de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen dan heeft een tweede stemming plaats of in geval van een bindende
voordracht een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten. Heeft
ook dan niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden
herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen is de tweede stemming)
wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande
stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één
uitgebracht dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de
nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij
een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van
beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van
personen, dan is het voorstel verworpen.
7. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling tenzij
de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der
stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Stemmingen over personen
geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij
een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als
een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige
besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen omtrent alle aan de
orde komende onderwerpen, ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is
deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband
houdende formaliteit niet in acht genomen.
Artikel 22 - Afdelingen
1. Iedere afdeling, zoals bedoeld in artikel 3, wordt geleid door een bestuur dat
verantwoording verschuldigd is aan de afdelingsledenvergadering en aan het
algemeen bestuur van de vereniging.
2. De doelstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de afdelingen worden
voor zover nog nodig voor iedere afdeling afzonderlijk nader vastgesteld en
gewijzigd door de algemene vergadering in het algemeen huishoudelijk
reglement en een huishoudelijk afdelingsreglement van die afdeling, zulks met
inachtneming van de bepalingen van deze statuten en van de betreffende
sportorganisatie.
3. De vereniging respectievelijk de afdelingen regelen de zaken die uitsluitend de
vereniging respectievelijk de betreffende afdeling raken, waarbij de
verantwoordingsplicht van een afdeling aan de vereniging onverkort in stand
blijft.
4. Het bestuur van een afdeling is verplicht om met betrekking tot zaken die mede
de belangen van de vereniging of van een andere afdeling kunnen raken,
voorafgaand overleg te plegen met het algemeen bestuur of het betreffende
afdelingsbestuur. Bij gebreke van overeenstemming beslist het algemeen
bestuur.
Artikel 23.- Statutenwijziging; juridische fusie; juridische splitsing
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van
een algemene vergadering, mits de bijeenroeping tot deze vergadering
tenminste vier weken tevoren heeft plaats gevonden en in de bijeenroeping het
voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld dan wel is aangegeven op
welke voor de leden toegankelijke plaats(en) het voorstel tot statutenwijziging
ter inzage ligt/liggen.
2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid
van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:
a. het bestuur van de desbetreffende sportorganisatie door het bestuur van
de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen
bezwaar te hebben tegen het genomen besluit;
b. van deze statuten wijziging een notariële akte is opgemaakt.
4. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van
overeenkomstige toepassing op een besluit tot juridische fusie of juridische
splitsing.
Artikel 24 - Ontbinding en Vereffening
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering; het bepaalde in de leden 1 en 3a van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing.
2. Een besluit tot ontbinding moet worden genomen met een meerderheid van
tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering
waarin tenminste tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien
dit aantal niet aanwezig is, wordt binnen drie weken daarna een tweede
vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in
de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige
stemgerechtigde leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van
tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen.
3. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door
het algemeen bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen
tot vereffenaar zijn aangewezen.
4. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit
tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het
besluit tot ontbinding kan echter door de algemene vergadering ook een andere
bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voort bestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de
bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In
stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden: ’’in liquidatie’’.
6. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:24 van het Burgerlijk Wetboek
moeten de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging worden
bewaard gedurende 10 jaar na afloop van de vereffening van de vereniging
door de persoon die hiervoor door de algemene vergadering is aangewezen.
Volgens opgave van de verschenen persoon is het bestuur van de vereniging op dit
moment als volgt samengesteld:
1. de heer Patrick Boxem, geboren te Ruinerwold op twintig maart
negentienhonderd tweeënzeventig (20-03-1972)(Nederlands paspoort nummer
NK2963751) wonende te 8355 AS Giethoorn, Molenweg 15; voorzitter;
2. de heer Hugo Emile Robert de Dreu voornoemd; vice-voorzitter;
3. de heer Marc Peter de Zwaan, geboren te Oldenzaal op vier juni
negentienhonderd eenenzeventig (04-06-1971) (Nederlands rijbewijs nummer
3304163610) wonende te 8355 AH Giethoorn, Beulakerweg 26; secretaris;
4. de heer Hendrik Maat, geboren te Giethoorn op twee juli negentienhonderd
tweeëndertig (02-07-1932) (Nederlandse Identiteitskaart nummer: IA9737372),
wonende te 8355 AK Giethoorn, Beulakerweg 92 A, gehuwd; penningmeester;
5. de heer Jan Dijkstra, geboren te Zwolle op achtentwintig mei
negentienhonderd vijftig (28-05-1958) (Nederlandse Identiteitskaart
nummerIB9758262) wonende te 8355 CK Giethoorn, Van der Gootplantsoen 2;
lid.
Adres
Het adres van de vereniging is Kerkweg 36 B te 8355 BL Giethoorn.
WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de
notaris, bewaarder van deze akte.
SLOT
Waarvan akte is verleden te Steenwijkerland, op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is
door mij aan hem opgegeven en toegelicht, waarbij ik tevens heb gewezen op de
gevolgen die voor partij(en) uit de inhoud van deze akte voortvloeien.
De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud te
hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.