Contributiereglement

- versie 25 juni 2022 - 

Algemeen

Het lidmaatschap van de vereniging kan op ieder gewenst moment ingaan, contributie is verschuldigd met ingang van het eerst volgende kwartaal.

Het lidmaatschap moet worden opgezegd uiterlijk 1 maand voor het einde van het boekjaar. Het boekjaar loopt tot en met 30 juni, dus opzeggen voor 31 mei. Contributie is verschuldigd tot het einde van het boekjaar. In bijzondere gevallen kan de penningmeester hiervan afwijken, eventueel op voorstel van of na overleg met de betreffende afdeling.

De basiscontributie is:

  per jaar per kwartaal
Senioren (leeftijd vanaf 18 jaar) € 152,00 € 38,00
Junioren € 127,00 € 31,75


Algemene leden

De vereniging kent een (beperkt) aantal algemene leden. Dit zijn leden, die niet aan een bepaalde afdeling zijn verbonden. De contributie is € 16.00 per jaar

 

Afdeling Gymnastiek

Voor wekelijks, behoudens de reguliere schoolvakanties, één uur gymnastiek, is de basiscontributie van toepassing.

Het is ook mogelijk deel te nemen aan selectie training voor Acro en/of Turnen.  Afhankelijk van het aantal uren is dan een bedrag per kwartaal verschuldigd. In dit bedrag zijn alle kosten begrepen, dus niet alleen de basiscontributie maar ook de lesgelden en de eventuele inschrijvingskosten e.d. voor deelname aan wedstrijden.

De kosten zijn:

   per jaar  per kwartaal
 2 uur  € 240,00  € 60,00
 3 uur  € 330,00  € 82,50
 4 uur  € 410,00  € 102,50
 5 uur  € 470,00  € 117,50
 6 uur   € 515,00  € 128,75


In rekening te brengen uren over een lopend kwartaal en de mutaties daarin worden aan het begin van het nieuwe kwartaal door de leiding van de afdeling gymnastiek gemeld aan de penningmeester.

 

Afdeling Voetbal

  per jaar per kwartaal
Senioren (leeftijd vanaf 18 jaar) € 152,00 € 38,00
Junioren € 127,00 € 31,75


Bijkomende kosten voor de verplichte deelname aan het kledingfonds is € 15.00 per jaar voor alle leden, incasso bij de contributiebetaling in 2 termijnen van elk € 7.50.

Voor het 1e seniorenelftal komt daar nog € 35.00 voor wasgeld, eveneens te incasseren in 2 termijnen van elk € 17.50.
Mutaties 1e elftal in verband met dit wasgeld worden eventueel gemeld aan de penningmeester door de trainer.

Uit het kledingfonds worden verstrekt shirt, broek en kousen.
Gewassen worden eveneens shirt, broek en kousen.
Door de KNVB opgelegde boetes worden verrekend.


Afdeling Volleybal

Ook hier geldt de basiscontributie en verder verplichte deelname aan het kledingfonds. Basiscontributie voor senioren € 152.00 per jaar en  voor junioren € 127.00. De verplichte deelname aan het kledingfonds is € 15.00 per jaar, dit bedrag wordt in 2 termijnen van  € 7.50 elk in rekening gebracht.

 

Afdeling Tennis                                                              

Lessen en de kosten daarvan worden door Tennisschool geregeld. Voor lessen moet je lid zijn van de sportvereniging. Uitzondering op deze regel is de introductie Maak Kennis Met Tennis.

Aanmelden via Tennisschool, zie informatie hierover https://www.svgse.nl/artikel/lessen. Dit betreft 4 lessen van 45 minuten voor ongeveer 6 kinderen. Met de tennisschool te verreken kosten € 35,00 per kind. 1 of 2 proeflessen kan eveneens mogelijk zijn via Tennisschool.

In beide gevallen wordt geen contributie in rekening gebracht. Bij alle andere lessen moet men ingeschreven zijn als lid en wordt de gebruikelijke contributie in rekening gebracht door de vereniging. Lesgelden worden altijd verrekend door en met Tennisschool die contractueeel verbonden is met SVGSE.

N.B. Na het beëindigen van “Maak kennis met tennis” of na proeflessen moet een besluit worden genomen stoppen of doorgaan met tennis en dit laatste betekent aanmelden als lid!

Contributie 

  per jaar per kwartaal
Gewone seniorleden € 152,00 € 38,00
Gewone juniorleden € 127,00 € 31,75


Voor jeugdleden geldt een introductie lidmaatschap. Dit houdt in:

1e jaar of een gedeelte daarvan € 30,00
2e jaar  € 60,00
3e jaar (de basiscontributie) € 127,00


In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het Dagelijks Bestuur na overleg met de desbetreffende afdeling.