Huishoudelijk reglement

ALGEMEEN,

Artikel 1.
De vereniging is een omnivereniging en bestaat uit verschillende afdelingen,
die ieder een andere tak van sport beoefenen.

Artikel 2.
De vereniging bestaat uit de navolgende afdelingen:
a. voetbal;
b. gymnastiek;
c. volleybal; en
d. tennis.

BESTUUR,

Artikel 3.
Het algemeen bestuur bestaat uit 9 personen.

Artikel 4.
1. Het voordragen van kandidaten voor de algemene bestuursverkiezing kan worden gedaan door het algemeen bestuur of door ten minste 5 senior en/of ereleden en/of leden van verdienste.
2. De voordracht van het algemeen bestuur zal worden vermeld op de agenda van de desbetreffende algemene vergadering.
3. De voordracht door ten minste 5 senior en/of ereleden en/of leden van verdienste en/of algemene leden, dient, vergezeld van een schriftelijke akkoordverklaring van de voorgedragen kandidaat, vóór de aanvang van de desbetreffende algemene vergadering bij het algemeen bestuur te zijn ingediend.

Artikel 5.Algemeen
1. In de eerste algemene bestuursvergadering ná de bestuursverkiezing worden de functies in onderling overleg verdeeld.
2. Het algemeen bestuur stelt voor elk algemeen bestuurslid diens taak vast en stelt de leden hiervan schriftelijk in kennis via het clubblad.
3. In de in het eerste lid gemelde bestuursvergadering wordt eveneens het rooster van aftreden vastgesteld en door de algemeen secretaris bijgehouden.

Artikel 6.
Algemene bestuursvergaderingen worden ten minste 6 keer per jaar gehouden.

Artikel 7.
1. De algemeen voorzitter leidt de algemene bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen en oefent toezicht uit op de taak van de overige bestuursleden, de afdelingen en commissies en de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
2. De algemeen voorzitter heeft in de algemene bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen het recht de discussie te sluiten of elke spreker een bepaalde spreektijd toe te staan, tenzij 2/3 van de aanwezige leden zich hiertegen verzetten.
3. Bij afwezigheid van de voorzitter wijst het algemeen bestuur een vervanger aan die dezelfde bevoegdheden heeft.
4. De leden van het dagelijks bestuur hebben het recht alle afdelingsbestuursvergaderingen casu quo commissievergaderingen te bezoeken. Zij krijgen hiervoor tijdig bericht waar en wanneer deze zullen plaatsvinden.
5. In de in lid 4 bedoelde vergaderingen heeft een lid van het dagelijks bestuur een raadgevende stem.

Artikel 8.
1. De algemeen secretaris is belast met het secretariaat van de vereniging, voor zover dit niet door de statuten of reglementen aan anderen is opgedragen.
2. De algemeen secretaris is verplicht op de algemene vergadering (de jaar¬vergadering) een verslag uit te brengen van de verrichtingen van het algemeen bestuur over het afgelopen verenigingsjaar. Dit verslag wordt zo spoedig mogelijk na de algemene vergadering in het clubblad opgenomen.

Artikel 9.
1. De algemeen penningmeester voert het geldelijke beheer en houdt zorgvuldig de betreffende boeken bij.
2. Hij doet geen contante betaling dan tegen afgifte van een kwitantie.
3. Voor betalingen niet voortvloeiende uit wettelijke of reglementaire verplichtingen of besluiten van het algemeen bestuur, behoeft de algemeen penningmeester de machtiging van het dagelijks bestuur van de vereniging. De algemeen penningmeester brengt ieder kwartaal verslag uit aan het algemeen bestuur omtrent de geldmiddelen.
4. De algemeen penningmeester is verplicht aan het algemeen bestuur en de kascommissie inzage van de boeken en bescheiden te verlenen, evenals de daarop betrekking hebbende inlichtingen te verschaffen.

COMMISSIES.

Artikel 10.
Onderhoudscommissie
1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks de onderhoudscommissie voor het onderhoud van de terreinen, velden, opstallen in de ruimste zin, tenzij dit onderhoud is toebedeeld aan een afdeling.
2. De onderhoudscommissie bestaat uit ten minste 3 personen.
3. Het voordragen van kandidaten voor de verkiezing van de onderhoudscommissie wordt gedaan door het algemeen bestuur in overleg met de onderhoudscommissie.
4. Een commissielid is elk jaar terstond herbenoembaar op voordracht van het algemeen bestuur in overleg met de onderhoudscommissie, tenzij het lid vóór het einde van het verenigingsjaar aan het dagelijks bestuur te kennen heeft gegeven geen prijs meer te stellen op een herbenoeming.
5. Bij tussentijds uittreden van een lid van de onderhoudscommissie, wordt door het algemeen bestuur in overleg met de onderhoudscommissie voor vervanging gezorgd tot de eerstvolgende algemene vergadering.
6. De onderhoudscommissie draagt de verantwoordelijkheid voor het materiaal en de machines en is hiervoor verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur.

Artikel 11.
Kascommissie
1. Het voordragen van kandidaten voor de verkiezing van de kascommissie kan worden gedaan door het algemeen bestuur of door ten minste 5 senior en/of ereleden en/of leden van verdienste.
2. De voordracht van het algemeen bestuur zal worden vermeld op de agenda van de desbetreffende algemene vergadering.
3. De voordracht door ten minste 5 senior en/of ereleden en/of leden van verdienste en/of algemene leden, dient, vergezeld van een schriftelijke akkoordverklaring van de voorgedragen kandidaten, vóór de aanvang van de desbetreffende algemene vergadering bij het algemeen bestuur te zijn ingediend.
4. Indien geen tegenkandidaat wordt voorgedragen kan stemming achterwege blijven en wordt voorgesteld de voorgedragen kandidaten bij acclamatie te benoemen.

Artikel 12.
Kantinecommissie
1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks de kantinecommissie voor de in en verkoop van goederen ten behoeve van de kantine en de bemanning van de kantine.
2. De kantinecommissie bestaat uit ten minste 2 personen.
3. Het voordragen van kandidaten voor de verkiezing van de kantinecommissie wordt gedaan door het algemeen bestuur in overleg met de kantinecommissie.
4. Een commissielid is elk jaar terstond herbenoembaar op voordracht van het algemeen bestuur in overleg met de kantinecommissie, tenzij het lid vóór het einde van het verenigingsjaar aan het dagelijks bestuur te kennen heeft gegeven geen prijs meer te stellen op een herbenoeming.
5. Bij tussentijds uittreden van een lid van de kantinecommissie, wordt door het algemeen bestuur in overleg met de kantinecommissie voor vervanging gezorgd tot de eerstvolgende algemene vergadering.
6. De kantinecommissie is verantwoordelijk voor de inventaris van de kantine en voor het voorraadbeheer en is hiervoor verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur.
7. De kantinecommissie wordt geacht regelmatig een prijsvergelijkend onderzoek te doen teneinde zo gunstig mogelijk te kunnen inkopen.

Artikel 13.
Redactiecommissie
1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks de redactiecommissie voor de verzorging van het clubblad.
2. Deze commissie bestaat uit ten minste 3 personen.
3. Het voordragen van kandidaten voor de verkiezing van de redactiecommissie wordt gedaan door het algemeen bestuur in overleg net de redactiecommissie.
4. Een commissielid is elk jaar terstond herbenoembaar op voordracht van het algemeen bestuur in overleg met de redactiecommissie, tenzij het lid vóór het einde van het verenigingsjaar aan het dagelijks bestuur te kennen heeft gegeven geen prijs meer te stellen op een herbenoeming.
5. Bij tussentijds uittreden van een lid van de redactiecommissie, wordt door het algemeen bestuur in overleg met de redactiecommissie voor vervanging gezorgd tot de eerstvolgende algemene vergadering.
6. Het uitkomen van het clubblad wordt geregeld door het dagelijks bestuur.
7. De redactiecommissie is verantwoordelijk voor de inhoud van het clubblad en is hiervoor verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur.
8. De redactiecommissie bepaalt waar en wanneer de kopij moet worden ingeleverd.
9. De redactiecommissie is verantwoordelijk voor het materiaal en de machines en is hiervoor verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur.

Artikel 14.
Ontspanningscommissie
1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks de ontspanningscommissie.
2. Deze commissie bestaat uit ten minste 3 personen.
3. Het voordragen van kandidaten voor de verkiezing van de ontspanningscommissie wordt gedaan door het algemeen bestuur in overleg met de ontspanningscommissie.
4. Een commissielid is elk jaar terstond herbenoembaar op voordracht van het algemeen bestuur in overleg met de ontspanningscommissie, tenzij het lid vóór het einde van het verenigingsjaar aan het dagelijks bestuur te kennen heeft gegeven geen prijs meer te stellen op een herbenoeming.
5. Bij tussentijds uittreden van een lid van de ontspanningscommissie, wordt door het algemeen bestuur in overleg met de ontspanningscommissie voor vervanging gezorgd tot de eerstvolgende algemene vergadering.
6. Deze commissie verzorgt voor leden van de vereniging of haar afdelingen, ontspanningsbijeenkomsten in de ruimste zin van het woord.
7. De ontspanningscommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de in lid 6 bedoelde bijeenkomsten, en is hiervoor verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur.

Artikel 15.
Sponsorcommissie
1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks de sponsorcommissie.
2. Deze commissie bestaat uit 5 personen, en wel een lid van het dagelijks bestuur en van elke afdeling een lid.
3. Het voordragen van kandidaten voor de verkiezing van de sponsorcommissie wordt gedaan door het algemeen bestuur in overleg met de sponsorcommissie.
4. Een commissielid is elk jaar terstond herbenoembaar op voordracht van het algemeen bestuur in overleg met de sponsorcommissie, tenzij het lid vóór het einde van het verenigingsjaar aan het dagelijks bestuur te kennen heeft gegeven geen prijs meer te stellen op een herbenoeming.
5. Bij tussentijds uittreden van een lid van de sponsorcommissie, wordt door het algemeen bestuur in overleg met de sponsorcommissie voor vervanging gezorgd tot de eerstvolgende algemene vergadering.
6. Deze commissie verzorgt alle activiteiten ten aanzien van het werven van sponsors.
7. De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de in lid 6 bedoelde activiteiten, en is hiervoor verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur

AFDELINGEN.

AFDELINGSBESTUUR.

Artikel 16.
Het afdelingsbestuur bestaat uit ten minste 3 personen.

Artikel 17.
1. Het voordragen van kandidaten voor de afdelingsbestuursverkiezing kan worden gedaan door het afdelingsbestuur of door ten minste 5 senior en/of ereleden en/of leden van verdienste van de afdeling.
2. De voordracht van het afdelingsbestuur zal worden vermeld op de agenda van de desbetreffende afdelingsledenvergadering.
3. De voordracht door ten minste 5 senior en/of ereleden en/of leden van verdienste, dient, vergezeld van een schriftelijke akkoordverklaring van de voorgedragen kandidaat, v6ór de aanvang van de desbetreffende afdelingsledenvergadering bij het afdelingsbestuur te zijn ingediend.
4. Indien geen tegenkandidaat wordt voorgedragen kan stemming achterwege blijven en wordt voorgesteld de voorgedragen kandidaat bij acclamatie te benoemen.

Artikel 18.
1. In de eerste afdelingsbestuursvergadering ná de bestuursverkiezing worden de functies in onderling overleg verdeeld.
2. Het afdelingsbestuur benoemt uit haar midden een voorzitter, een secretaris en eventueel een penningmeester bij het beheren van een “kleine kas”, waarvan de voorzitter en de secretaris samen het dagelijks bestuur van de afdeling vormen.
3. Het dagelijks bestuur van de afdeling is belast met de voorbereiding van de werkzaamheden van de afdeling, de uitvoering van de besluiten van het afdelingsbestuur en de dagelijkse leiding van de zaken.
4. Het afdelingsbestuur stelt voor elk afdelingsbestuurslid diens taak vast en stelt de leden hiervan schriftelijk in kennis via het clubblad.
5. In de in het eerste lid gemelde bestuursvergadering wordt eveneens het rooster van aftreden vastgesteld en door de afdelingssecretaris bijgehouden.

Artikel 19.
Afdelingsbestuursvergaderingen worden ten minste 6 keer per jaar gehouden.

Artikel 20.
1. De afdelingsvoorzitter leidt de afdelingsbestuursvergaderingen en oefent toezicht uit op de taak van de overige afdelingsbestuursleden en de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
2. De afdelingsvoorzitter heeft in de afdelingsbestuursvergaderingen en verenigingsledenvergaderingen het recht de discussie te sluiten of elke spreker een bepaalde spreektijd toe te staan, tenzij 2/3 van de aanwezige leden zich hiertegen verzetten.
3. De afdelingsvoorzitter (en bij zijn afwezigheid zijn vervanger) heeft zitting in het algemeen bestuur van de vereniging.
4. Bij afwezigheid van de voorzitter wijst het afdelingsbestuur een vervanger aan die dezelfde bevoegdheden heeft.

Artikel 21.
1. De afdelingssecretaris is belast met het secretariaat van de afdeling, voor zover dit niet door de statuten of reglementen aan anderen is opgedragen.
2. De afdelingssecretaris is verplicht op de afdelingsledenvergadering (de jaarvergadering) een verslag uit te brengen van de verrichtingen van de afdeling over het afgelopen verenigingsjaar. Dit verslag wordt zo spoedig mogelijk na de afdelingsledenvergadering in het clubblad opgenomen.

Artikel 22.
1. De verenigingspenningmeester voert het geldelijke beheer van de afdelingen en houdt zorgvuldig de desbetreffende boeken bij.
2. Hij doet geen contante betaling dan tegen afgifte van een kwitantie.
3. Voor betalingen niet voortvloeiend uit wettelijke of reglementaire verplichtingen hoger dan € 150,00 (tot een maximum van € 300,00 per jaar), behoeft de afdeling de machtiging van het dagelijks bestuur.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET AFDELINGSBESTUUR.

Artikel 23.
1. Het afdelingsbestuur is belast met de leiding over en het behartigen van de belangen van deze afdeling.
2. Zij beslist omtrent tuchtrechtzaken als bedoeld in. artikel 13 van de statuten.
3. Zij stelt in overleg met het algemeen bestuur van de vereniging de oefenuren en data, evenals de wedstrijden, welke niet door de desbetreffende bond worden geregeld, vast.
4. Wedstrijden en/of andere evenementen worden tijdig ter kennis gebracht aan het algemeen dagelijks bestuur.
5. Het benoemen en ontslaan van een trainer is voorbehouden aan het algemeen bestuur zulks op voordracht van het afdelingsbestuur.

Artikel 24.
Het samenstellen van de teams wordt verzorgd door het afdelingsbestuur, zoveel mogelijk in overleg met de leiding van de training. Het afdelingsbestuur kan besluiten om deze taak aan door het afdelings¬bestuur aan te wijzen personen te delegeren.

Artikel 25.
1. Het afdelingsbestuur stelt de begroting voor het volgende verenigingsjaar op en dient deze in de gezamenlijke vergadering van het algemeen bestuur en de afdelingsbesturen.
2. Het afdelingsbestuur stelt in het kader van de begroting de contributie vast die boven de basiscontributie wordt geheven.

AFDELINGSLEDENVERGADERING.

Artikel 26.
Ten aanzien van de afdelingsledenvergadering zijn de artikelen 18, 19, 20 en 21 van de statuten overeenkomstig van toepassing, zulks met dien verstande dat voor "vereniging" afdeling en voor "algemene vergadering" afdelingsleden-vergadering gelezen dient te worden.

BIJZONDERE BEPALINGEN.

Artikel 27.
Afdelingsbesturen kunnen aan leden een tuchtrechtelijke boete opleggen, zoals bedoeld in artikel 13 van de statuten, tot een maximum van .........

Artikel 28.
1. Het bedrag bedoeld in artikel 15 lid 3 sub c van de statuten bedraagt vijftien duizend euro (€ 15.000,00).
2. Het bedrag, bedoeld in artikel 15 lid 3 sub d van de statuten bedraagt dertig duizend euro (€ 30.000,00).

WIJZIGINGEN,

Artikel 29.
1. Wijziging van dit algemeen huishoudelijk reglement kan plaatsvinden op een gewone of bijzondere algemene vergadering waarbij in de bijeenroeping de wijziging of aanvulling is vermeld.
2. Een besluit tot wijziging moet worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 6 oktober 2008.


HUISHOUDELIJK AFDELINGSREGLEMENT van de AFDELING VOETBAL van SPORTVERENIGING GIETHOORN SAMEN EEN

DOEL.

Artikel 1.
1. De afdeling heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport.
2. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van de beroeps voetbalsport.
3. De afdeling tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. wedstrijden te doen houden;
b. oefening van de leden te verzorgen;
e. evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren.

TRAINING EN WEDSTRIJDEN,

Artikel 2.
1. De leiding bij de training berust bij de oefenmeester of leider en bij afwezigheid van hem bij een door het afdelingsbestuur aan te wijzen persoon.
2. De leden hebben zich op het terrein en in het kleedgebouw van de vereniging ordelijk te gedragen en zijn verplicht de aanwijzingen van de oefenmeester of leider onvoorwaardelijk op te volgen.

Artikel 3.
1 Bij wedstrijden van junior~ en jeugdleden is steeds één of zijn meerdere oudere leiders/leidsters aanwezig.
2. Het afdelingsbestuur kiest in overleg met de spelers een aanvoerder voor ieder elftal.
3. De aanvoerder vertegenwoordigt het elftal bij de te spelen wedstrijden. De aanvoerder oefent gedurende de wedstrijd en in het kleedgebouw toezicht uit op de spelers. Deze zijn hem onvoorwaardelijk gehoorzaamheid verschuldigd. Anderen dan de aanvoerder onthouden zich van commentaar op of ten opzichte van de scheidsrechter.
4. Bij wedstrijden, zowel thuis als uit, draagt de aanvoerder er zorg voor dat de kleedruimte in ordelijke staat en schoon wordt achtergelaten.
5. Bij afwezigheid van de aanvoerder wordt, indien mogelijk in overleg, een plaatsvervanger aangewezen die dezelfde rechten en plichten heeft als de aanvoerder.

Artikel 4.
1. De wedstrijdsecretaris of een door hem aan te wijzen persoon stelt de betrokken spelers ten minste twee dagen van tevoren in kennis van de te spelen wedstrijd.
2. Het wedstrijdschema en de eventuele wijzigingen hiervan, worden tevens opgehangen in de mededelingen ophangkastjes in de kantine en bij Menger.
3. Elk lid is verplicht deel te nemen aan de wedstrijd wanneer hij hiervan tijdig bericht heeft ontvangen, tenzij hij minstens 24 uur voor de wedstrijd aan de wedstrijdsecretaris van zijn verhindering kennis heeft gegeven onder opgaaf van geldige redenen.

MATERIAAL.

Artikel 5.
1. Het afdelingsbestuur benoemt iemand uit haar midden die het materiaal beheert. Deze is verantwoordelijk voor het spelmateriaal, houdt in overleg met het afdelingsbestuur een inventarislijst bij en doet voorstellen omtrent vernieuwing of herstel van het spelmateriaal. Deze voorstellen worden ter kennis gebracht aan het algemeen dagelijks bestuur.
2. Herstelwerkzaamheden die geen uitstel kunnen lijden en het bedrag van honderdvijftig euro (€ 150,00) met een maximum van driehonderd euro (€ 300,00) per jaar niet te boven gaan, mogen onmiddellijk worden uitgevoerd, maar worden daarna wel gerapporteerd aan het dagelijks bestuur.

WIJZIGINGEN.

Artikel 6.
1. Wijziging van dit huishoudelijk afdelingsreglement kan plaatsvinden op een gewone of bijzondere algemene vergadering waarbij in de bijeenroeping de wijziging of aanvulling is vermeld.
2. Een besluit tot wijziging moet worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 6 oktober 2008.

HUISHOUDELIJK AFDELINGSREGLEMENT van de AFDELING TENNIS van SPORTVERENIGING GIETHOORN SAMEN EEN

DOEL.

Artikel 1.
1. De afdeling heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de tennissport.
2. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van de beroeps tennissport.
3. De afdeling tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. wedstrijden te doen houden;
b. oefening van de leden te verzorgen;
c. evenementen op het gebied van de tennissport te organiseren.

LESSEN.

Artikel 2.
1. De leiding tijdens de lessen berust bij de trainer en bij afwezigheid van hem/haar bij een door het afdelingsbestuur aan te wijzen persoon.
2. De leden hebben zich tijdens de lessen van de vereniging ordelijk te gedragen en zijn verplicht de aanwijzingen van de leiding onvoorwaardelijk op te volgen.

Artikel 3.
Het afdelingsbestuur casu quo de leiding draagt er zorg voor dat zowel de baan als de kleed en wasgelegenheid in ordelijke staat en schoon wordt achtergelaten en ziet toe op het naleven van het baanreglement.

WEDSTRIJDEN.

Artikel 4.
1 Bij wedstrijden van junior en jeugdleden is steeds één of zijn meerdere oudere leiders/leidsters aanwezig.
2. De leider/leidster vertegenwoordigt het team bij de te spelen wedstrijden. De leider/leidster oefent gedurende de wedstrijd, vertrek naar en van de wedstrijd toezicht uit op de spelers / speelsters. Deze zijn hem / haar onvoorwaardelijk gehoorzaamheid verschuldigd.

MATERIAAL.

Artikel 5.
1. Het afdelingsbestuur benoemt iemand uit haar midden die het materiaal beheert.
Deze is verantwoordelijk voor het materiaal, houdt in overleg met het afdelingsbestuur een inventarislijst bij en doet voorstellen betreffende ver¬nieuwing of herstel van het materiaal. Deze voorstellen worden ter kennis gebracht aan het algemeen dagelijks bestuur.
2. Herstelwerkzaamheden die geen uitstel kunnen lijden en het bedrag van honderdvijftig euro (€ 150,00) met een maximum van driehonderd euro (€ 300,00) per jaar niet te boven gaan, mogen onmiddellijk worden uitgevoerd, maar worden daarna wel gerapporteerd aan het dagelijks bestuur.

WIJZIGINGEN.

Artikel 6.
1. Wijziging van dit huishoudelijk afdelingsreglement kan plaatsvinden op een gewone of bijzondere algemene vergadering waarbij in de bijeenroeping de wijziging of aanvulling is vermeld.
2. Een besluit tot wijziging moet worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

SLOTBEPALING.

Artikel 7.
Over alles wat niet door de wet, statuten of dit huishoudelijk afdelingsreglement is geregeld, beslist het algemeen bestuur.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 6 oktober 2008.


HUISHOUDELIJK AFDELINGSREGLEMENT van de AFDELING GYMNASTIEK van SPORTVERENIGING GIETHOORN SAMEN EEN

DOEL.

Artikel 1.
1. De afdeling heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de gymnastieksport.
2. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van de beroeps gymnastieksport.
3. De afdeling tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. wedstrijden te doen houden;
b. oefening van de leden te verzorgen;
c. evenementen op het gebied van de gymnastieksport te organiseren.

LESSEN.

Artikel 2.
1. De leiding tijdens de lessen berust bij de leider/leidster en bij afwezigheid van hem/haar bij een door het afdelingsbestuur aan te wijzen persoon.
2. De leden hebben zich in de oefen , wedstrijd en evenementsruimte ordelijk te gedragen en zijn verplicht de aanwijzingen van de leider / leidster onvoorwaardelijk op te volgen.

Artikel 3.
Het afdelingsbestuur casu quo de leiding dragen er zorg voor dat zowel de oefenruimte als de kleed en wasgelegenheid in ordelijke staat en schoon wordt achtergelaten.

WEDSTRIJDEN.

Artikel 4.
1 Bij wedstrijden van junior en jeugdleden is steeds één of zijn meerdere oudere leiders/leidsters aanwezig.

2. De leider/leidster vertegenwoordigt het team bij de te spelen wedstrijden. De leider/leidster oefent gedurende de wedstrijd, vertrek naar en van de wedstrijd toezicht uit op de spelers/speelsters. Deze zijn hem haar onvoorwaardelijk gehoorzaamheid verschuldigd.

MATERIAAL.

Artikel 5.
1. Het afdelingsbestuur benoemt iemand uit haar midden die het materiaal beheert.
Deze is verantwoordelijk voor het materiaal, houdt in overleg met het afdelingsbestuur een inventarislijst bij en doet voorstellen omtrent ver¬nieuwing of herstel van het materiaal. Deze voorstellen worden ter kennis gebracht, aan het algemeen dagelijks bestuur.
2. Herstelwerkzaamheden die geen uitstel kunnen lijden en het bedrag van honderdvijftig euro (€ 150,00) met een maximum van driehonderd euro (€ 300,00) per jaar niet te boven gaan, mogen onmiddellijk worden uitgevoerd, maar worden daarna wel gerapporteerd aan het dagelijks bestuur.

WIJZIGINGEN.

Artikel 6.
1. Wijziging van dit huishoudelijk afdelingsreglement kan plaatsvinden op een gewone of bijzondere algemene vergadering waarbij in de bijeenroeping de wijziging of aanvulling is vermeld.
2. Een besluit tot wijziging moet worden genomen met meerderheid van de uit¬gebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 6 oktober 2008.

HUISHOUDELIJK AFDELINGSREGLEMENT van de AFDELING VOLLEYBAL van SPORTVERENIGING GIETHOORN SAMEN EEN

DOEL.

Artikel 1.
1. De afdeling heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de volleybalsport.
2. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van de beroeps volleybalsport.
3. De afdeling tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. wedstrijden te doen houden;
b. oefening van de leden te verzorgen;
c. evenementen op het gebied van de volleybalsport te organiseren.

TRAINING EN WEDSTRIJDEN.

Artikel 2.
1. De leiding bij de training berust bij de trainer en bij afwezigheid van hem bij een door het afdelingsbestuur aan te wijzen persoon.
2. De leden hebben zich op de training ordelijk te gedragen en zijn verplicht de aanwijzingen van de trainer onvoorwaardelijk op te volgen.

Artikel 3.
1 Bij wedstrijden van junior en jeugdleden is steeds één of zijn meerdere oudere leiders/leidsters aanwezig.
2. Het afdelingsbestuur kiest in overleg met de spelers een aanvoerder(ster) voor ieder team.
3. De aanvoerder(ster) vertegenwoordigt het team bij de te spelen wedstrijden. De aanvoerder(ster) oefent gedurende de wedstrijd en in het kleedgebouw toezicht uit op de spelers. Deze zijn hem/haar onvoorwaardelijk gehoorzaamheid verschuldigd. Anderen dan de aanvoerder(ster) onthouden zich van commentaar op of ten opzichte van de scheidsrechter.

Artikel 4.
Het afdelingsbestuur ziet er op toe dat de oefenruimte, de zaal en de kleed en wasgelegenheden na de training ordelijk en schoon worden achtergelaten.

Artikel 5.
1. De aanvoerder(ster) / leider(ster) stelt de betrokken spelers / speelsters tijdig in kennis van te spelen wedstrijden.
2. Elk lid is verplicht deel te nemen aan de wedstrijd wanneer hij hiervan tijdig bericht heeft ontvangen, tenzij hij zo spoedig mogelijk aan de leiding van zijn haar verhindering kennis heeft gegeven onder opgaaf van redenen.

MATERIAAL.

Artikel 6.
1. Het afdelingsbestuur benoemt iemand uit haar midden die het materiaal beheert.
Deze is verantwoordelijk voor het spelmateriaal, houdt in overleg met het afdelingsbestuur een inventarislijst bij en doet voorstellen omtrent vernieuwing of herstel van het spelmateriaal. Deze voorstellen worden ter kennis gebracht aan het algemeen dagelijks bestuur.
2. Herstelwerkzaamheden die geen uitstel kunnen lijden en het bedrag van honderdvijftig euro (€ 150,00) met een maximum van driehonderd euro (€ 300,00) per jaar niet te boven gaan, mogen onmiddellijk worden uitgevoerd, maar worden daarna wel gerapporteerd aan het dagelijks bestuur.

WIJZIGINGEN,

Artikel 7.
1. Wijziging van dit huishoudelijk afdelingsreglement kan plaatsvinden op een gewone of bijzondere algemene vergadering waarbij in de bijeenroeping de wijziging of aanvulling is vermeld.
2. Een besluit tot wijziging moet worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 6 oktober 2008.