Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19 september 2018

23-9-2018 12:02:00 - 12:02:00

 

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19 september 2018

Presentie 16 leden:
Hillie Mol, Margje Doze, Jaap van Zouwen, Corien van de Belt, Eduard Klaver, Ina v/d Heuvel, Jantien Meijer, Margje Doze, Hilma Drogt, Jan Mol, Gea Smit, Teun Smit, Judith Wienbelt, Olen Holz, Alice Tissingh, Stefanie van Breukelen.

Afwezig met bericht van kennisgeving:
Bas Smit, Ronald de Boer, Jannie Dijkstra, Jantien Meijer, Eelkje de Boer.

1. Opening:
De voorzitter, Jan Mol, opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder van harte welkom.

2. Mededelingen:
Jan Mol:
Tijdens de ALV van vorig jaar heeft het bestuur medegedeeld te overwegen om de ALV op een andere dag dan de dinsdag te houden met het oog op verhindering van leden op de dinsdag. Dit jaar daarom de ALV op de woensdag. Geconstateerd wordt dat de opkomst niet veel hoger ligt dan vorig jaar. De voorzitter geeft aan dit te zien als blijk van vertrouwen van de leden in het Bestuur.

3. Notulen ALV 26 september 2017:
De voorzitter refereert aan drie onderwerpen die tijdens de vorige ALV aan bod zijn gekomen:
Uitnodigingen voor de ALV: als het goed is, heeft elk lid dit jaar tijdig de (persoonlijke) uitnodiging ontvangen.
Vrijwilligersbeleid: er heeft in het afgelopen seizoen een gerichte actie plaatsgevonden om vrijwilligers te werven. Deze actie heeft ertoe geleid dat het Bestuur verschillende aanmeldingen heeft ontvangen. Deze gerichte actie met persoonlijke benadering was derhalve succesvol en zal herhaald worden.
Rookvrij sportterrein: de vereniging heeft een rookverbod in verschillende zones geïntroduceerd. Er kan alleen nog gerookt worden onder de overkapping tegenover de kantine.

Verder geen op-/aanmerkingen. De notulen worden onder dankzegging aan de secretaris vastgelegd.

4. Verenigingsjaar 2017 – 2018:
De voorzitter meldt dat voor de bestuurlijke jaarverslagen verwezen wordt naar de verslagen van de verschillende afdelingen.

Verslag Kascommissie:
Jaap van Zouwen geeft aan dat hij samen met Margje Doze de kascontrole heeft gedaan. Alle boeken zijn doorgenomen en er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. De voorzitter dankt de kascommissie voor hun inzet en bijdrage.
Financieel jaarverslag:
De penningmeester, Gea Smit, geeft aan dat het verslag zoals gebruikelijk ter inzage heeft gelegen. Gesteld kan worden dat alle afdelingen naar tevredenheid hebben gefunctioneerd. Het bestuur is tevreden over de financiële resultaten van de afdelingen
Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen en/of opmerkingen en wordt als zodanig onder dankzegging aan de penningmeester goedgekeurd en vastgesteld.

5. Begroting jaar 2018 - 2019:
De voorzitter licht toe dat de begroting in lijn is met de realisatie van 2018. Een fijn gegeven is dat er geen noodzaak is om de contributie te verhogen. Het ledenbestand ontwikkelt zich naar tevredenheid. De begroting geeft geen aanleiding tot verdere vragen en/of opmerkingen en wordt als zodanig goedgekeurd en vastgesteld.

6. Verkiezing Kascommissie: 
Vanuit het dagelijks bestuur wordt de vraag gesteld of de huidige kascommissie bereid is nog een jaar aan te blijven. De kascommissie reageert instemmend. De kascommissie zal het komende jaar derhalve bestaan uit Jaap van der Zouwen, Margje Doze en Jannie Dijkstra (Jannie stond aanvankelijk als ‘reserve’ te boek).

7. Bestuursverkiezing
De voorzitter licht toe dat Stefanie van Breukelen haar functie van secretaris wenst neer te leggen. Opvolging is gevonden in de persoon van Alice Tissingh. Alice stelt zich zelf voor; zij woont in Meppel, heeft kinderen aan het sporten bij de vereniging en werkt als secretaresse bij de overheid.
Omdat zich geen ‘tegen kandidaten’ hebben aangediend, wordt ter vergadering Alice Tissingh benoemd tot lid, secretaris van het dagelijks bestuur.
Van Stefanie van Breukelen wordt ter vergadering afscheid genomen; zij wordt van harte bedankt voor haar inzet voor de vereniging.

8. Ereleden en leden van verdienste
De voorzitter licht toe dat niet duidelijk is welke ereleden en leden van verdienste de vereniging kent. Op basis van verschillende input is een lijst samengesteld van vermoedelijke ereleden en leden van verdienste die met de aanwezigen wordt gedeeld. Ter vergadering wordt de lijst gecompleteerd. De leden die op deze lijst vermeld staan zullen persoonlijk benaderd worden met de vraag of zij kunnen instemmen met publicatie van deze lijst op de website van de vereniging.

9. Rondvraag:
Hillie Mol: informeert naar de stand van zaken van het oprichten van de club van 50 door de afdeling Gymnastiek; zij heeft zich daarvoor aangemeld. Gea Smit weet te melden dat de club inmiddels is opgericht en dat tevens aan de andere afdelingen (Tennis en Volleybal) de suggestie is gedaan om eveneens een club van 50 op te richten. Incasso van de bijdragen verbonden aan deelname aan de clubs van 50 vindt gespreid over het jaar plaats.

Olen Holz: geeft aan in het vervolg graag op detailniveau de financiële verslagen toegelicht te willen krijgen zodat de afdeling ook goed en gericht hierop kan anticiperen. Vanuit het DB wordt toegezegd hiermee voor het volgende boekjaar rekening te zullen houden.

Jan Mol: maakt van de gelegenheid gebruik om alle vrijwilligers en bestuursleden te bedanken voor het vele werk dat zij samen verzetten.

10. Sluiting:
De voorzitter sluit om 20.30 uur de vergadering en dankt een ieder voor de aanwezigheid en inbreng.

 

***