Algemene Ledenvergadering d.d. 19-09-2018

18-8-2018 17:04:00 - 17:04:00

 

Het Dagelijks Bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op:

 

Woensdag 19 september 2018 om 20.00 uur in de sportkantine aan de Kerkweg

 

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

1.  Opening door de voorzitter

2.  Mededelingen

3.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering 26-09-2017 

4.   Verenigingsjaar 2017-2018

    • Jaarrekening
    • Verslag kascommissie
    • Financieel jaarverslag penningmeester

5.   Begroting verenigingsjaar 2018 - 2019

6.   Benoeming Kascommissie

7.   Bestuursverkiezing

 8.   Ereleden en leden van verdienste

 9.   Rondvraag

 10. Sluiting

 

Wij hopen u allemaal te mogen begroeten op 19 september a.s.

 

Namens het dagelijks bestuur,

Stefanie van Breukelen, Secretaris